Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг на користь третьої особи

м. Харків

Суб’єкт господарювання фізична особа-підприємець Обрізан Володимир Ігорович, ІПН 3055516250 в особі директора Обрізана Володимира Ігоровича, з однієї сторони,

та

Громадянин, дані якого зазначені у відповідній графі як платника, що здійснює оплату наданих послуг відповідно до умов цього Договору, що надалі згадується як «Замовник», з іншої сторони, які іменуються далі кожен окремо «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей договір про надання інформаційних послуг (надалі згадується як «Договір»), щодо наступного:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України. Викладення тексту цього Договору на веб-сторінці https://first.institute/uk/public-offer.html є публічною офертою укладення договору на умовах, викладеному у ньому.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Попередньою згодою з офертою на пропозицію укладення даного Договору вважається заповнення Заявки, умови доступа до якої розміщені на веб-сторінці Виконавця https://first.institute/ . Заповнення такої Заявки та подання її не має своїм наслідком укладення цього Договору, проте, підтверджує ознайомлення заявника (потенційного Замовника) із його умовами та прийняття їх. Безумовним акцептом на пропозицію укладення даного Договору вважається здійснення оплати на банківський рахунок Виконавця, зазначений у рахунку на сплату вартості послуг, виставлений відповідно до умов цьому Договору.

1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.4. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

1.5. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється здійснення повної чи часткової оплати послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.6. Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитам Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційної веб-сторінки Виконавця: https://first.institute/uk/public-offer.html

1.7. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладається на Замовника.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе зобов’язання протягом строку його дії надати послуги з підвищення освітньої кваліфікації з мови програмування Python згідно з Заявкою, заповненою Замовником, а Замовник – прийняти та оплатити їх.

2.2. Мета надання послуг: підвищення освітньої кваліфікації Замовника.

2.3. Надання послуг здійснюється поетапно. Надання послуг проводиться у чітко визначені години та дні, згідно розкладу, який завчасно доводиться до відома Замовника. Обмежений у часі етап надання послуг у тексті даного Договору надалі згадується як «заняття», а повний етап надання послуг, що складається із групи занять – «курс».

2.4. Тривалість одного заняття складає півтори години. Загальна тривалість надання послуг (курс) складає не менше 24 занять, якщо на веб-сторінці Замовника не зазначено інше. Заняття проводяться два рази на тиждень за розкладом, що погоджується з Виконавцем.

2.5. Місце проведення занять погоджується із Замовником окремо.

2.6. Під час заповнення Заявки Замовник зазначає період, протягом якого бажає взяти участь у Програмі, але в межах строків Програми, визначених на веб-сторінці Виконавця: У разі, якщо Замовником не було подано попередньої Заявки, вважається, що ним було обрано курс, за який було здійснено оплату, та назва якого може зазначатися у виставленому рахунку.

2.7. Сторони за взаємною згодою можуть домовитись про інший порядок надання послуг, ніж той, що передбачено у даному Договорі.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Замовника:

3.1.1. Отримати послуги, що є предметом цього Договору якісно та належним чином.

3.1.2. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 1 тиждень до початку запланованого початку надання послуг.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Своєчасно сплатити повну вартість послуг, передбачену п. 4.1 даного Договору та заповнити Заявку, розміщену на веб-сторінці Виконавця

3.2.7. Дотримуватись всіх правил та положень, що розміщенні на інтернет-сторінці Виконавця: https://first.institute

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Отримати винагороду за послуги на умовах цього Договору.

3.3.2. Самостійно обирати спосіб реалізації Програми, що не може суперечити умовам Договору та чинному законодавству України.

3.3.3. На власний розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

3.3.4. Встановлювати графік реалізації Програми та формувати групи.

3.3.5. Переносити час проведення занять на власний розсуд з негайним повідомленням про це Замовника.

3.3.6. Не надавати послуги, що є предметом цього Договору у разі відсутності належно підтвердженого факту здійснення Замовником оплати повної вартості послуг за цим Договором. Часткова оплата за цим договором не надає права Замовнику для надання послуг за цим Договором, якщо Сторони не домовляться про інше.

3.4. Обов’язки Виконавця:

3.4.1. Організувати та забезпечити належне надання послуг, передбачених розділом 1 цього Договору.

3.4.2. Враховувати індивідуальні особливості Замовника та застосовувати індивідуальний підхід до нього під час проведення занять.

ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Ціна цього Договору дорівнює повній вартості послуг, що надаються Виконавцем Замовнику

4.2. Повна вартість послуг за цим Договором зазначена на веб-сторінці Виконавця: https://first.institute та залежить від обраного курсу Програми. Сума є інформаційною та перераховується у гривні згідно комерційного курсу придбання USD, зазначеного на сторінці https://privat24.ua

4.3. У разі не здійснення потенційним Замовником оплати повної вартості послуг у встановлений п. 4.2. Договору строк даний Договір вважається не укладеним.

4.4. У разі прострочення сплати повної вартості послуг, Сторони розглядають кожний такий випадок індивідуально. В залежності від обставин та волевиявлення Сторін, третя особа, на користь якої Замовником було укладено даний Договір, може скористатись послугами у повному обсязі (якщо оплату було здійснено та підтверджено до запланованого часу проведення наступного заняття курсу Програми), у неповному обсязі без перерахування її вартості (якщо оплату було здійснено та підтверджено після запланованого часу проведення наступного заняття курсу Програми), або під час проведення наступного аналогічного курсу Програми. Отримані грошові кошти у такому разі поверненню не підлягають

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг з організації та проведення Програми, передбаченої п. 4.1. даного Договору, оплачує Замовник шляхом сплати автоматично сформованого рахунку на сайті https://liqpay.ua чи в інший спосіб, про який була вставновлена домовленість с Замовником

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору і/або за зміну програми з причин, не залежних від Виконавця, зокрема: через запізнення Замовника на заняття та/або діяння (дії чи бездіяльності) третіх сторін, що мають для Виконавця характер непереборної сили (зокрема, діяння органів державної влади), а також у разі настання форс-мажорних обставин (війна, стихійні лиха тощо).

6.2. У разі прострочення здійснення оплати повної вартості послуг з будь-яких причин Виконавець має право стягнути Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення оплати від суми заборгованості.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною його частиною та мають однакову юридичну силу, якщо підписані Сторонами.

7.2. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.3. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

7.4. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

7.5. У разі невідповідності положень даного Договору діючому законодавству України, щодо цих недійсних положень Сторони керуються діючим законодавством України.

7.6. Сторони погодились, що підписанням даного Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також третя особа, від імені якої він виступає, як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на обробку уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника, що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також осіб, зазначених у Заявці, з метою забезпечення реалізації господарсько-правових, податкових, адміністративних та комерційних відносин. Суб’єкта персональних даних повідомлено про володільця, мету збору, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб’єкта, визначені законодавством та осіб, яким передаються його персональні дані.

7.8. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом строку тривалості Програми та після семи календарних днів з дня наступного за днем у який було проведено останнє заняття згідно графіку занять, Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

7.9. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 5 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

Реквізити Виконавця зазначаються у виставленому ним рахунку на сплату вартості послуг в залежності від місця надання послуг.